Home RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie z siedzibą przy Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot [ZDiZ], NIP 585-10-03-159, REGON 221209973, tel.: 58 5517261, adres e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl 
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zdiz.sopot.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ZDiZ w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, uchwały nr VII/49/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, a także na podstawie innych przepisów szczególnych oraz statutu ZDiZ;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań należących do ZDiZ. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich realizowanie.
DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.