Home Kontakt Dostęp do informacji publicznej
Kontakt

Procedura udostępniania informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 ustawą z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.)[dalej zwana Ustawą]każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w Ustawie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub ustnej (art. 10 ust. 1 Ustawy).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje:

- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 Ustawy), z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 Ustawy, który stanowi: "jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie określonym, podmiot obowiązany do jej udostępnienia w takiej sytuacji powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku";
- w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku (art. 14 ust. 1 Ustawy).
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Wniosek nie wymaga wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 1 Ustawy),

OPŁATY

Udostępnienie informacji następuje nieodpłatnie z wyjątkiem sytuacji, w której podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostęnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten w takiej sytuacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom (art. 15 Ustawy).


OGRANICZENIA PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu (art. 5 Ustawy):

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
 

ODMOWA UDZIELENIA INFORMACJI

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2, pkt 1 Ustawy).

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski o udostępnienie informacji należy składać w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, pok. nr 3 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres ZDiZ. Wniosek można także przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdiz.sopot.pl

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.