Home Kontakt Działy
KONTAKT

Działy

Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką budżetową Miasta Sopotu. Sprawuje funkcję zarządu dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sopotu, zajmuje się miejską zielenią, również lasami komunalnymi. W zakresie swojej działalności ma również schronisko dla bezdomnych zwierząt, cmentarz komunalny, strefę płatnego parkowania. Zajmuje się kanalizacje deszczową w mieście, przyjmuje deklaracje za odpady. 

zjedź niżej WIĘCEJ
Działy
DZIAŁ

Cmentarz komunalny

Cmentarz Komunalny w Sopocie<br>ul. J. Malczewskiego 31<br>81-817 Sopot
Cmentarz Komunalny w Sopocie
ul. J. Malczewskiego 31
81-817 Sopot
Godziny pracy <br>Poniedziałek-piątek:<br>7.00-15.00
Godziny pracy
Poniedziałek-piątek:
7.00-15.00
+48 58 551 03 50 <br> +48 609 060 96
+48 58 551 03 50
+48 609 060 96
biuro@cmentarz.sopot.pl
biuro@cmentarz.sopot.pl
Kierownik:
Dorota Zielska

Zadania:

 • Profesjonalna obsługa pogrzebów
 • Prowadzenie ksiąg cmentarnych
 • Aktualizacja baz danych i map cyfrowych cmentarzy
 • Utrzymanie obiektów cmentarnych (remonty, modernizacje)
 • Wywóz odpadów, zaopatrzenie w prąd, wodę itp.
 • Porządkowanie dróg i alei cmentarnych
 • Kopanie i zasypywanie grobów
 • Ekshumacje
 • Rozbieranie i składanie nagrobków i grobowców
 • Organizacja: styp, wieńców, wiązanek, nekrologów, klepsydr
 • Przewóz zwłok
 • Przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu, m.in. ubieranie zwłok
 • Spopielanie ciała - kremacja
 • Profesjonalna obsługa pogrzebów wyznaniowych i świeckich na cmentarzach komunalnym i katolickim ( estetyczny wystrój grobu, sztuczna trawa, sprzęt nagłaśniający, stojaki na wieńce, namiot pogrzebowy itp. )
 • Bezgotówkowe rozliczanie kosztów pogrzebu ( z zasiłku ZUS )
 • Załatwianie formalności ZUS
 • Sprzedaż akcesoriów pogrzebowych, m.in. trumien, urn, tabliczek, krzyży, ram nagrobnych
DZIAŁ

Eksploatacja

Aleja Niepodległości 930<br>pok.7
Aleja Niepodległości 930
pok.7
Godziny pracy <br>Poniedziałek-piątek: <br>7:00 - 10:00 <br> 13:00 - 15:00
Godziny pracy
Poniedziałek-piątek:
7:00 - 10:00
13:00 - 15:00
+48 58 551 52 82
+48 58 551 52 82
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Bartłomiej Ellwardt

Zadania

 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie
 • Prowadzenie kontroli pasa drogowego dróg publicznych
 • Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych
 • Prowadzenie spraw dotyczących oczyszczania pasa drogowego dróg publicznych
 • Prowadzenie spraw dotyczących inżynierii ruchu
 • Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym prowadzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Prowadzenie zadań związanych z dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulicznego i obiektów, objętych zakresem działań Zarządu.

Nr konta

 • Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  32 1020 1811 0000 0402 0373 3136
 • Z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  40 1020 1811 0000 0602 0373 3185

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.sopot.pl 

DZIAŁ

Gospodarka Komunalna

Budynek Urzędu Miasta Sopotu<br>ul. Kościuszki 25/27<br>I. piętro, pok. 53-57
Budynek Urzędu Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
I. piętro, pok. 53-57
Poniedziałek:<br>godz. 10.00-18.00<br>Wtorek – czwartek:<br>godz. 8.00-16.00<br>Piątek:<br>godz. 7.30-15.30
Poniedziałek:
godz. 10.00-18.00
Wtorek – czwartek:
godz. 8.00-16.00
Piątek:
godz. 7.30-15.30
+48 58 888 22 13
+48 58 888 22 13
deklaracje@zdiz.sopot.pl
deklaracje@zdiz.sopot.pl
Kierownik: Agnieszka Heynar
ePUAP:
ZDiZSopot/SkrytkaESP

Zadania

 • Ewidencja, weryfikacja i kontrola pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji podatkowych w tym zakresie
 • Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązku składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji podatkowych w zakresie udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej
 • Prowadzenie windykacji opłaty, w tym: wystawianie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych
 • Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście
DZIAŁ

Inwestycje

Aleja Niepodległości 930<br>pok. 5 i 6
Aleja Niepodległości 930
pok. 5 i 6
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.00-15.00
Poniedziałek – piątek
godz. 7.00-15.00
+48 58 550 24 81
+48 58 550 24 81
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Urszula Kośnik

Zadania

 • Przygotowywanie dokumentacji (opisów przedmiotów zamówień) dla przeprowadzenia postępowań przetargowych związanych z  budową, przebudową lub remontem dróg publicznych, murów  oporowych i oświetlenia w mieście
 • Opracowywanie programów i planów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji i  remontów działu
 • Przygotowywanie warunków technicznych do specyfikacji warunków zamówienia
 • Sprawowanie nadzoru i koordynacja nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Dział
 • Kontrola jakości użytych materiałów
 • Zlecanie i  nadzór nad realizacją zawartych umów, udział w odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych
 • Rozliczanie realizowanych inwestycji oraz prowadzenie sprawozdawczości
 • Przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz z Subwencji Ogólnej i dotacji, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi
DZIAŁ

Kadry i Płace

Aleja Niepodległości 930 pok. 1
Aleja Niepodległości 930 pok. 1
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.00-15.00
Poniedziałek – piątek
godz. 7.00-15.00
+48 58 551 27 28
+48 58 551 27 28
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl

Główny Specjalista ds. Kadr i Administracji: Małgorzata Wyrzykowska

Główny Specjalista ds. Płac: Beata Budziszewska

DZIAŁ

Kanalizacja Deszczowa i Melioracja

Sopot, ul. Polna 66/68
Sopot, ul. Polna 66/68
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.30 – 15.30
Poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 15.30
+48 58 345 60 75
+48 58 345 60 75
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Dagmara Kania – Płochacka

Zadania

 • Bieżąca eksploatacja, usuwanie awarii i remonty:
  - koryt potoków, zbiorników retencyjnych i budowli na nich zlokalizowanych
  - systemów miejskich sieci kanalizacji deszczowej, wraz z przepompowniami, zbiornikami retencyjnymi-kanałowymi i urządzeniami podczyszczającymi zlokalizowanymi na tych sieciach
  - miejskich systemów odwodnień powierzchniowych, położonych w granicach miasta Sopotu
 • Opracowanie planów inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie związanych z systemami gospodarowania wodami potoków, wodami opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji i remontów, związanych z systemami gospodarowania wodami potoków, wodami opadowymi i roztopowymi 
 • Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych dla inwestycji związanych z systemami gospodarowania wodami potoków, wodami opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi
 • Nadzór nad realizacją inwestycji realizowanych przez Dział
  udział w odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych systemów sieci związanych z gospodarowaniem wodami potoków, opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi
 • Dokonywanie uzgodnień terenowo-prawnych, wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji projektowej, w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych, infiltracyjnych oraz z odwodnień wykopów budowlanych, do miejskich systemów kanalizacji deszczowej lub koryt potoków na terenie miasta
 • Wdrażanie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury jako elementy miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi w związku z adaptacją miasta do zmian klimatu
DZIAŁ

Księgowość

Aleja Niepodległości 930<br>
Aleja Niepodległości 930
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.00-15.00
Poniedziałek – piątek
godz. 7.00-15.00
+48 58 555 08 75
+48 58 555 08 75
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Główna księgowa:
Marzena Derkowska

Zadania:

 • Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności jednostki
 • Prowadzenie rachunkowości
 • Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych oraz informacji o stanie mienia o którym mowa w ustawie o finansach publicznych
 • Opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących: rachunkowości, finansów, gospodarki materiałowej, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, zasad gospodarowania mieniem, zasad rozliczania inwestycji, kalkulacji kosztów sprzedaży usług, kontroli zarządczej i innych
 • Obliczanie, rozlicznie i sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • Sprawowanie nadzoru nad windykacją, stosowaniem ulg oraz czynności w postępowaniu egzekucyjnym z zakresu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
 • Sprawowanie nadzoru nad windykacją, stosowania ulg oraz czynności w postępowaniu egzekucyjnym z zakresu należności cywilnoprawnych
 • Sprawowanie nadzoru i udział w rozliczaniu inwestycji
 • Sprawowanie nadzoru i udział w rozliczaniu materiałów (gospodarka magazynowa).
 • Prowadzenie rozliczeń bankowych
 • Sprawowanie nadzoru  nad ewidencją środków trwałych i pozostałych środków trwałych
 • Sprawowanie nadzoru nad naliczaniem wynagrodzeń i ich pochodnych
 • Przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych 
 • Planowanie i nadzorowanie, podział odpowiedzialności i zadań, ocena wyników działu księgowości
 • Wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z obsługi finansowo – księgowej, a zwłaszcza w zakresie przestrzegania dyscypliny finansowo – budżetowej, nadzoru nad racjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych i składników majątkowych oraz przestrzeganiem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
DZIAŁ

Parkowanie

Aleja Niepodległości 930<br>81 – 861 Sopot
Aleja Niepodległości 930
81 – 861 Sopot
Poniedziałek – piątek<br>7.00 – 10.00<br>12.00 – 15.00
Poniedziałek – piątek
7.00 – 10.00
12.00 – 15.00
+48 58 550 59 55
+48 58 550 59 55
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Paweł Sokołowski

Zadania

Pełna obsługa strefy płatnego parkowania w mieście:

 • sprzedaż abonamentów
 • utrzymanie i stała eksploatacja urządzeń do pobierania opłat za postój
 • kontrola wniesionych opłat za postój
 • windykacja za brak opłaty za parkowanie
DZIAŁ

Schronisko Sopotkowo

Sopot, ul. J. Malczewskiego 38
Sopot, ul. J. Malczewskiego 38
+48 58 551 24 57
+48 58 551 24 57
https://www.facebook.com/SchroniskoSopotkowo
https://schronisko.sopot.pl/
Kierownik:
Anna Leppert

Godziny pracy

Biuro otwarte jest dla interesantów w poniedziałek – piątek, w godz. 11.00-17.00; sobota, godz. 11.00-16.00.
W każdy czwartek w godzinach 14.00 - 17.00 można uczestniczyć w oprowadzaniu po schronisku, by wybrać zwierzaka do adopcji.

Zadania

 • Zabezpieczanie zwierzętom bezpiecznego schronienia oraz pożywienia
 • Podstawowa opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji  i kastracji zwierząt przebywających w schronisku
 • Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt
DZIAŁ

Służba Drogowa

Budynek Służby Drogowej<br>i Działu Parkowania,<br>Sopot, Aleja Niepodległości 930
Budynek Służby Drogowej
i Działu Parkowania,
Sopot, Aleja Niepodległości 930
Poniedziałek – piątek<br>godz. 6.00 – 14.00
Poniedziałek – piątek
godz. 6.00 – 14.00
+48 58 551 03 51
+48 58 551 03 51
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Radosław Laskowski

Zadania:

 • Okresowe przeglądy stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic i parkingów
 • Oznakowanie pionowe i poziome dróg miejskich
 • Konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – m.in. sygnalizacji świetlnej, barier energochłonnych, wygrodzeń, słupków
 • Określanie potrzeb w zakresie utrzymania dróg i chodników w mieście
 • Nadzór i realizacja robót wykonywanych w ramach utrzymania dróg, np. w ograniczonym zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników
 • Rozliczanie zadań, sprawozdawczość
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom dla ruchu wynikającym ze stanu technicznego dróg
DZIAŁ

Uzgodnienie dokumentacji i ubezpieczenia

Aleja Niepodległości 930 pok. 13
Aleja Niepodległości 930 pok. 13
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.00-15.00
Poniedziałek – piątek
godz. 7.00-15.00
+48 58 551 72 61 wew. 13
+48 58 551 72 61 wew. 13
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Samodzielne stanowisko:
Leszek Uschler

Zadania

 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie uzgodnienia projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej
 • Przyjmowanie zgłoszeń szkód komunikacyjnych na osobie z odpowiedzialności cywilnej
 • Przyjmowanie zgłoszeń szkód komunikacyjnych w mieniu z odpowiedzialności cywilnej
DZIAŁ

Zamówienia publiczne

Sopot, Aleja Niepodległości 930, pok. 17
Sopot, Aleja Niepodległości 930, pok. 17
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.00-15.00
Poniedziałek – piątek
godz. 7.00-15.00
+48 58 551 21 15 wew. 64
+48 58 551 21 15 wew. 64
zamowienia@zdiz.sopot.pl
zamowienia@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Aneta Tarczyńska

Zadania

 • Organizacja zamówień publicznych
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Sporządzenie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne
 • Prowadzenie Rejestr Zamówień Publicznych
 • Publikacja ogłoszenia w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie
 • Sporządzenie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji postępowania
 • Współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych
 • Koordynacja i kontrola czynności związane z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą
 • Kontrola poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi
DZIAŁ

Zaplecze techniczne

Aleja Niepodległości 930 pok. 12
Aleja Niepodległości 930 pok. 12
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.00-15.00
Poniedziałek – piątek
godz. 7.00-15.00
+48 58 551 01 12
+48 58 551 01 12
sekretariat@zdiz.sopot.pl
sekretariat@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Jarosław Toczyński

Zadania:

 • Zimowe utrzymanie dróg 1 kolejności zimowego utrzymania
 • Wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I
 • Utrzymanie i konserwacja ławek i koszy na śmieci w przestrzeni miasta
 • Zarządzanie taborem
DZIAŁ

Zieleń i lasy komunalne

Aleja Niepodległości 930 pok. 15-16
Aleja Niepodległości 930 pok. 15-16
Poniedziałek – piątek<br>godz. 7.00-15.00
Poniedziałek – piątek
godz. 7.00-15.00
+48 58 551 72 62
+48 58 551 72 62
zielen@zdiz.sopot.pl
zielen@zdiz.sopot.pl
Kierownik:
Monika Sawicka-Menkina

Zadania:

 • Prowadzenie działań inwestycyjnych w zakresie terenów zieleni miejskiej oraz modernizacji i budowy placów zabaw
 • Prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej - lasów komunalnych, parków, zieleńców, zielenią w pasach drogowych
 • Prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem miejskich placów zabaw oraz placów gier i sportów
 • Przyjmowanie wniosków dotyczących przycięcia lub usunięcia drzewa na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni
DZIAŁ

Samodzielne stanowiska

Informatyk: Łukasz Lenart
Siedziba: Aleja Niepodległości 930; pok. 21
+48 58 551 21 15 wew. 62

Rzecznik prasowy: Anna Dyksińska
Siedziba: Aleja Niepodległości 930; pok. 5
+48 58 551 21 15 wew. 14

Specjalista ds. wojskowości; p-poż: Antonii Podoba
Siedziba: Aleja Niepodległości 930; pok. 21
+48 58 551 21 15 wew. 62

 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.