Home Deklaracje za odpady Mieszkańcy
Deklaracje za odpady

MIESZKAŃCY

· Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku jej złożenia tj. zamieszkania na nieruchomości;

· Po złożeniu pierwszej deklaracji, Mieszkaniec otrzyma informację o nadanym indywidualnym numerze rozrachunkowym, na który - bez wezwania – będzie wnosił  opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi

·  Jeżeli nieruchomość została  nowo wybudowana, nowo zamieszkana – ustalenie miesięcznego zużycia wody dla celów złożenia pierwszej deklaracji następuje na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia  przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Przy czym dla celów ustalenia miesięcznego zużycia wody, w zależności od wyposażenia mieszkania w instalację, przeciętne miesięczne normy  zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie, wskazane w niniejszym rozporządzeniu stosuje się w wartości wyższej.

· W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela składa deklarację. Zgłoszenie ustania obowiązku uiszczania opłaty następuje poprzez wpisanie w sekcji B w poz. 2 formularza, przyczyny złożenia deklaracji.

· Istnieje  obowiązek corocznego złożenia deklaracji ze względu na zmianę zużycia wody – w terminie do 10 lutego każdego roku, na podstawie zużycia wody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego, pozyskanego z faktur lub Biura Obsługi Klienta Aqua – Sopot Sp. z o.o.

· Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest na podstawie złożonej deklaracji. Należność należy wpłacać bez wezwania, miesięcznie  w terminie  do 30 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń i luty upływa w dniu 30 marca danego roku.

· Obowiązkowe załączniki do deklaracji określone zostały na podstawie uchwały nr XLVI/808/2023 Rady Miasta Sopotu z dnia 14 września 2023 r.

· Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji  jest np.:

- pełnomocnictwo UPL-1 lub UPL-1P zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 562 ze zm.) opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)umowa najmu, umowa dzierżawy,
- uchwała wspólnoty  mieszkaniowej w wyborze zarządu,
- umowa w formie aktu notarialnego o sposobie zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej.

· Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) kto wbrew obowiązkowi  określonemu w art. 6m ust. 1, 1¹ lub  2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  podlega karze grzywny.

· Zgodnie z art. 10 ust. 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7 nie posiada kompostownika  przydomowego lub nie kompostuje w nim odpadów komunalnych podlega karzy grzywny.

· W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. korekty faktur od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego za dostarczoną wodę i odebrane ścieki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku; utraty uprawnienia do Rodziny Wielodzietnej) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

· Zgodnie z art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji  zmniejszającej wysokość  zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (czyli w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

· Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

· Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji (art. 81 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekty deklaracji należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.

· Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie określa, w drodze  decyzji, wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej  przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

· W sytuacji zmiany stawek Właściciele nieruchomości otrzymają Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

· W takim przypadku Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

· Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie ECO Sopot Sp. z o.o.

 

    DEFINICJE:

· Przez Rodzinę wielodzietną  należy rozumieć rodzinę zamieszkałą  na terenie Sopotu (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do lat 18 lub w  wieku  do lat 25 pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki. Do deklaracji o wysokości opłaty należy przedłożyć kserokopie Karty Dużej Rodziny wystawionych na dzieci, które posiadają datę ważności.

· Nieruchomość  indywidualna to nieruchomość, w której zgodnie z zapisem w księdze wieczystej nie zostały wyodrębnione lokale, czyli budynek jednorodzinny.

· Nieruchomość  wielolokalowa to budynek w którym zgodnie z zapisem w księdze wieczystej został wyodrębniony co najmniej jeden lokal mieszkalny, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

· Nieruchomość wielolokalowa mieszana to budynek w którym zgodnie z zapisem w księdze wieczystej zostały wyodrębnione lokale mieszkalne i lokale użytkowe/usługowe lub w jednym z lokali mieszkalnych prowadzona jest działalność gospodarcza.

· Podstawy prawne mówiące o wspólnotach mieszkaniowych (małych i dużych):

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, ze zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (DZ.U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.).

 

W sytuacji zmiany stawek Właściciele nieruchomości otrzymają Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W takim przypadku Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. 

 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.