Home Deklaracje za odpady Mieszkańcy
Deklaracje za odpady

MIESZKAŃCY

 • Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku jej złożenia tj. zamieszkania na nieruchomości;
  Po złożeniu pierwszej deklaracji, Mieszkaniec otrzyma informację o nadanym indywidualnym numerze rozrachunkowym, na który - bez wezwania – będzie wnosił  opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi

 • Jeżeli nieruchomość została  nowo wybudowana, nowo zamieszkana – ustalenie miesięcznego zużycia wody dla celów złożenia pierwszej deklaracji następuje na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia  przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Przy czym dla celów ustalenia miesięcznego zużycia wody, w zależności od wyposażenia mieszkania w instalację, przeciętne miesięczne normy  zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie, wskazane w niniejszym rozporządzeniu stosuje się w wartości wyższej.

 • W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela składa deklarację. Zgłoszenie ustania obowiązku uiszczania opłaty następuje poprzez wpisanie w sekcji B w poz. 2 formularza, przyczyny złożenia deklaracji,

 • Istnieje  obowiązek corocznego złożenia deklaracji ze względu na zmianę zużycia wody   – w terminie do 10 lutego każdego roku, na podstawie zużycia wody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego, pozyskanego z faktur lub Biura Obsługi Klienta Aqua – Sopot Sp. z o.o.

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest na podstawie złożonej deklaracji. Należność należy wpłacać bez wezwania, miesięcznie  w terminie  do 30 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń i luty upływa w dniu 30 marca danego roku;

 • Obowiązkowe załączniki do deklaracji – określone na podstawie uchwały Rady Miasta Sopotu Uchwała nr XXVIII/486/2021

 • Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji  jest np. :
  - pełnomocnictwo  UPL-1 lub UPL-1p zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 562 ze zm.) opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.),

  -umowa najmu, umowa dzierżawy,

  -uchwała wspólnoty  mieszkaniowej w wyborze zarządu,

  -umowa w formie aktu notarialnego o sposobie zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej,

  · Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach… kto wbrew obowiązkowi  określonemu w art. 6m ust. 1, 1¹ lub  2 nie składa deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi  podlega karze grzywny;  

  Zgodnie z art. 10 ust. 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach… kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7 nie posiada kompostownika  przydomowego lub nie kompostuje w nim odpadów komunalnych podlega karzy grzywny;

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. korekty faktur od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego za dostarczoną wodę i odebrane ścieki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku; utraty uprawnienia do Rodziny Wielodzietnej) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 Ustawy).

 • Dodatkowo… zgodnie z art. 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji  zmniejszającej wysokość  zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (czyli w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 • Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji (art. 81 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekty deklaracji należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.
   

 • Zgodnie z art. 6o ust. 1 Ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie określa, w drodze  decyzji, wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej  przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

  Definicje :

  Przez Rodzinę wielodzietną  należy rozumieć rodzinę zamieszkałą  na terenie Sopotu (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do lat 18 lub w  wieku  do lat 25 pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki.
  Do deklaracji o wysokości opłaty należy przedłożyć kserokopie Karty Dużej Rodziny wystawionych na dzieci, które posiadają datę ważności.

  Nieruchomość  indywidualna to nieruchomość, w której zgodnie z zapisem w księdze wieczystej nie zostały wyodrębnione lokale, czyli budynek jednorodzinny.

  Nieruchomość  wielolokalowa to budynek w którym zgodnie z zapisem w księdze wieczystej został wyodrębniony co najmniej jeden lokal mieszkalny, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

  Nieruchomość wielolokalowa mieszana to budynek w którym zgodnie z zapisem w księdze wieczystej zostały wyodrębnione lokale mieszkalne i lokale użytkowe/usługowe lub w jednym z lokali mieszkalnych prowadzona jest działalność gospodarcza
   

  Podstawy prawne mówiące o wspólnotach mieszkaniowych (małych i dużych)
  -ustawa o własności lokali  

  -ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

W sytuacji zmiany stawek Właściciele nieruchomości otrzymają Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W takim przypadku Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. 

 

DANE KONTAKTKOWE

Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTKOWE
logo - kontakt Pełny kontakt link - strzałka
Zdiz Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.